Lejekontrakt

Lejekontrakt for sommerhusgrund
i Blombjergparkens Grundejerforening, Følle Strand.

Blombjergparkens Grundejerforening, Følle Strand, 8410 Rønde udlejer herved til

Medlem nr. _____________

Navn: ______________________________________ Cpr.nr.: ________________

Adresse: ______________________________  __________ _____________________

Tlf: ________________ Email: ___________________________________________

et grundstykke på  m2 af ejendommen matr. nr. 14 dø og 14 fc, Følle by, Bregnet,

beliggende på adressen: _____________________________________ , 8410 Rønde.
på følgende vilkår:
1. Lejemålet træder i kraft den ___ /____ 20____ og løber uopsigeligt fra udlejers side i 30 år fra denne dato.
Ved udløbet af den 30 årige uopsigelighedsperiode, ved ejerskifte eller ved etablering af ny bebyggelse kan lejeren forinden ansøge om uopsigelighed for en ny 30 årig periode på de til den tid gældende vilkår.
2. Lejen fastsættes til kr. 1,- som betales kontant ved lejekontraktens oprettelse.
3. Lejeren har pligt til sammen med de øvrige medlemmer omfattet af lokalplan nr. 53 at afholde alle udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af veje, belysning, grøfter, dræn, beplantning samt alle andre fællesanlæg i lokalplanområdet. Lokalplanens indhold vedr. hegn, beplantning m.v. gælder også for medlemmer, som har huse beliggende på matr. nr. 14 FC, Følle by, Bregnet (huse beliggende syd for Strandvejen).
4. Udlejeren respekterer tillæg til lejekontrakt ved låneoptagelse i bygninger på lejet grund i Realkreditinstitution.
5. Overdragelse af lejeretten efter nærværende kontrakt kan kun ske med udlejerens godkendelse, bortset fra de i punkt 4 nævnte omfang.
6. Lejekontrakten skal tinglyses på grunden med prioritet forud for pantegæld.
7. Sommerhuset må kun anvendes til beboelse og må udenfor tidsrummet 1. april – 30. september kun anvendes til kortvarige ferieophold m.v. i overensstemmelse med lov om planlægning, kapitel 8, (nr. 388af 6. juni 1991 med senere ændringer). Fremleje alene af det lejede areal eller en del deraf er ikke tilladt.
8. Afgiften til stempling af kontrakten og evt. tinglysning betales af lejeren.
9.I tilfælde af søgsmål er lejer forpligtet til at give møde for Retten i Århus som værneting og lade sagen behandle og pådømme ved underret uden hensyn til sagsgenstandens størrelse.

_______________________, den____ /____  20____.

Som lejer(lejere):_____________________________________________________

Som udlejer: Følle strand, den ___ /____ 20____.

Blombjergparkens Grundejerforening.

 _____________________ ______________________ ____________________
Formand            Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem